Klachtenregeling

Dbmgz bv vindt het belangrijk dat cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek bij onze vestiging, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Menselijke vergissingen en fouten zijn niet altijd uit te sluiten. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

I. Klacht direct bespreken

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met de betreffende persoon. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden. Zonodig kunt u via het contactformulier een afspraak maken bij onze vestiging waar uw behandeling heeft plaatsgevonden.

II. Klacht over een factuur

Een vraag of klacht over een factuur wordt in eerste instantie behandeld door de financiële administratie. Zie Financiële vragen.

III. Klachtencommissie

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek, of u bent niet tevreden met de uitkomst van uw klachtbehandeling tot nu toe, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van dbmgz. Deze commissie is door de directie ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een bepaalde termijn, die is vastgelegd in het klachtenreglement van dbmgz. Dit reglement is zo nodig ter inzage beschikbaar.

In de klacht moeten in ieder geval de volgende gegevens naar voren komen:

  • Uw naam,
  • Voorletters en geboortedatum
  • Uw adres
  • Postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene tegen wie de klacht is gericht
  • De datum waarop het incident zich voordeed
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden.

Adres

de Boer Mannen Gezondheid en Zorg BV (gebouw 60)
Professor Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Geheimhouding

De medewerkers van dbmgz en de leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze vestiging wendt, verzoeken wij u de directie van dbmgz hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.