Privacy voorwaarden en vergoedingen

2. Reikwijdte

3. Doel

4. Vertegenwoordiging

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

6. Verwerking van persoonsgegevens

7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

8. Gegevens elders verkregen

9. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

10. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens.

11. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

12. Bewaartermijn

13. Klachten

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

II. Privacybeleid en AVG

DBMGZ Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldig vanaf 25 mei 2018.

Hieronder wordt aangegeven welke gegevens DBMGZ verzamelt als een (potentiële) cliënt op de DBMGZ website de online agenda en/of het contactformulier gebruikt en waarom deze gegevens worden verzameld.

Opmerkingen:

 1. Door gebruik te maken van de online agenda en/of het contactformulier geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 2. DBMGZ draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Het gebruik van persoonsgegevens

2. Doeleinden

III. Vergoedingen

Of behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Mocht het worden vergoed door uw zorgverzekeraar dan valt het in het basispakket en wordt zodoende 100% vergoed (zonder verrekening met het eigen risico). Laat u door uw verzekeraar op de hoogte brengen of de behandelingen worden vergoed. Worden uw behandelingen niet vergoed, dan kunt u dbmgz bv benaderen voor de vigerende prijzen.

IV. Huisarts en supervisor

Om de continuïteit van de zorg bij DBMGZ te waarborgen zijn werkafspraken met de huisarts gemaakt over de supervisie van dr. L.J. de Boer vanwege de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars.

Toelichting

Zorgverzekeraars vergoeden geneeskundige zorg verleend door een huisarts. Een zorgverlener die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is, mag deze zorg ook verlenen. Het gaat om zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Laboratoriumonderzoek en aanvullend onderzoek, dat is aangevraagd door een basisarts onder supervisie van een huisarts, wordt eveneens vergoed conform de polisvoorwaarden voor huisartsenzorg. Dit geldt ook voor specialistisch onderzoek in de tweede lijn, op verwijzing van een basisarts onder supervisie van een huisarts.

De polisvoorwaarden maken het mogelijk om 'onder supervisie' te werken, maar eisen wel actieve betrokkenheid van een huisarts als het gaat om het uitschrijven van recepten en, het aanvragen van laboratorium en aanvullend onderzoek en bij een verwijzing naar een specialist. Om hieraan tegemoet te komen zijn bij DBMGZ werkafspraken gemaakt.

Voor de cliënt zal dit tijdens een consult geen merkbaar verschil maken. Wel zal op uw overzicht van uw zorgverzekeraar bij medicatie en bloedonderzoek de naam van de huisarts (zie menu: het team) staan i.p.v. dr. de Boer.

V. Voorwaarden online portaal

ALGEMENE VOORWAARDEN “online portaal”

Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) verplicht om een dossier bij te houden waarin alles dat van belang is voor de behandeling van de patiënt, wordt gedocumenteerd. De wijze waarop de zorgaanbieder, zorgverlener en patiënt om moeten gaan met de patiëntgegevens is eveneens wettelijk geregeld in de gezondheidsregelgeving (o.a. in de Wgbo en de Algemene verordening gegevensbescherming).

Door middel van deze algemene voorwaarden worden patiënten uitsluitend geïnformeerd over de wijze waarop zij via “het online portaal” toegang kunnen krijgen tot gegevens in het EPD, deze kunnen inzien en daarover kunnen communiceren met de medisch seksuoloog van DBMGZ. Deze algemene voorwaarden betreffen niet de wijze waarop DBMGZ met de gegevens omgaat.

Via de toegestuurde link voor het online portaal is een zeer groot deel van het patiëntendossier zichtbaar. Inzage in of een afschrift van het gehele dossier is niet mogelijk via ‘online portaal. Indien een patiënt inzage wil in het gehele dossier, dan kan dit worden gevraagd aan de behandelend arts of, wanneer de behandelrelatie inmiddels is beëindigd, bij de medewerker van DBMGZ.

U wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van het “online portaal”. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de websites van DBMGZ, en in het online portaal.

Telkens wanneer het systeem wordt aangepast, worden ook deze algemene voorwaarden aangepast. DBMGZ plaatst een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de invoering. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via het “online portaal”.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

 1. Omdat het patiëntendossier bijzondere persoonsgegevens bevat, zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat op uiterst vertrouwelijke wijze met de gegevens wordt omgegaan. Door het ”online portaal” − op welke wijze dan ook − te gebruiken, accepteert u de in deze algemene voorwaarden beschreven werkwijze en afspraken.
 2. Het account en de toegang tot het “online portaal” blijven geldig zolang de persoon als patiënt bij DBMGZ staat ingeschreven, dus ook nadat een behandeling is beëindigd.
 3. In geval van overlijden van de patiënt beëindigt DBMGZ het account en de toegang tot het “online portaal” binnen vijf werkdagen nadat DBMGZ over het overlijden is geïnformeerd.
 4. De patiënt kan voor zichzelf het gebruik van het “online portaal” op ieder moment opzeggen. De patiënt stuurt via het “online portaal” een bericht of naar contact@dbmgz.nl, met het verzoek om de toegang tot het “online portaal” te beëindigen.
 5. DBMGZ kan de toegang tot het “online portaal” zonder verzoek of toestemming van de patiënt al dan niet tijdelijk beëindigen wanneer dit voor het beveiligen van de gegevens van de patiënt en andere patiënten noodzakelijk is. Deze maatregel heeft alleen betrekking op de toegang tot de gegevens via het “online portaal” en niet op de rechten van patiënt met betrekking tot de inzage in gegevens en de wijze waarop DBMGZ met deze gegevens omgaat.
 6. Van de patiënt wordt verwacht dat deze uitsluitend inlogt in het “online portaal” vanaf een computer of ander technisch hulpmiddel welke vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige software en welke voorzien is van de gebruikelijk en meest recente beveiliging tegen virussen, hacking en andere mogelijke vormen van computervredebreuk, om onrechtmatige toegang tot de eigen gegevens of die van andere patiënten van DBMGZ te verhinderen.
 7. Wanneer DBMGZ signalen ontvangt waaruit blijkt dat via een verbinding met een patiënt bovengenoemde bedreigingen zich willen manifesteren, zal de verbinding zo nodig worden verbroken en wordt aan de patiënt een bericht verstuurd met de achtergrond daarvan.
 8. Daarnaast zijn uitslagen beschikbaar van aanvullend onderzoek. Deze uitslagen zijn binnen 36 uur nadat deze door de verantwoordelijke onderzoeker zijn vrijgegeven, beschikbaar in het “online portaal”.
 9. Wanneer de patiënt via het “online portaal” toegang heeft gehad tot zijn gegevens, is hij zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met de verkregen gegevens omgaat en de eventuele gevolgen daarvan.
 10. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. DBMGZ is in dat geval niet aansprakelijk voor de door patiënt geleden schade als gevolg van onbevoegde toegang tot het “online portaal”.
 11. DBMGZ adviseert de patiënt om (mogelijk) misbruik van inloggegevens te melden aan de DBMGZ via het “online portaal” of door een mail te sturen naar contact@dbmgz.nl. DBMGZ zal zich, indien de situatie zich voordoet, inspannen om onverwijld de toegang tot het betreffende online portaal-account te blokkeren zodat onbevoegde toegang kan worden voorkomen.
 12. DBMGZ verwacht dat de patiënt juiste en volledige informatie over zijn/haar gezondheid geeft. De zorgverlener behoort dit correct in het dossier te noteren. Indien de gegevens die in het “online portaal” kunnen worden ingezien, onjuist of onvolledig zijn, kan de patiënt dit met de behandelaar bespreken, zodat eventuele onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd.
 13. DBMGZ is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van het “online portaal”, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing.

Berichtenverkeer en communicatie via het “online portaal”

 1. De patiënt kan informatie verstrekken maar ook vragen stellen aan de behandelaar.
 2. Het “online portaal” is niet bedoeld en niet geschikt om met spoed in contact te komen met medewerkers van DBMGZ. Wanneer direct contact gewenst is, neem dan telefonisch contact op met de huisarts of met het landelijk noodnummer 112.
 3. De algemene fatsoensnormen die wederkerig van toepassing zijn op de communicatie tussen patiënt en medewerker DBMGZ, zijn ook van toepassing op de communicatie die via het “online portaal” verloopt.
 4. Via het “online portaal” kunnen herhaalrecepten worden aangevraagd. Het gaat hierbij alleen om medicijnen die door de zorgverlener van DBMGZ zijn voorgeschreven.